Menu Zamknij

Deklaracja dostępności

Gmina Miejska Kraków zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.porozmawiajmyowesolej.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.          o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.porozmawiajmyowesolej.pl .

 

data publikacji strony internetowej: 11.2020 r.

data ostatniej aktualizacji: 10.2022 r.

 

1.       Status pod względem zgodności z ustawą

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

·         filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

·         część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR).

·         niektóre z załączników mogą nie spełniać wszystkich przepisów z zakresu dostępności cyfrowej

·         niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych

·         w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków

·         niektóre formularze nie są wyposażone w mechanizm sugerowania poprawy błędów.

Powody wyłączenia:

·         mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

·         dokumenty archiwalne mogą nie być w pełni dostępne

·         w miarę możliwości opublikowane wcześniej pliki będą sukcesywnie poddawane procesowi OCR, a nowe pliki będą publikowane w formatach zawierających treść z poprawnie zaznaczoną strukturą logiczną

·         strona www.porozmawiajmyowesolej.pl jest systematycznie dostosowywana do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 

2.       Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 Niniejszą deklarację dostępności sporządzono dnia:  24.01.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

3.       Skróty klawiaturowe

 Na stronie  www.porozmawiajmyowesolej.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Ewentualne dodatkowe skróty, tj.: klawisz TAB uruchamia skip linki, pozwalające na przejść do określonych elementów strony oraz skrót klawiszowy Ctrl + Tab  używany           do przechodzenia między elementami .

 

4.       Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W   przypadku   problemów   z  dostępnością  strony   internetowej   prosimy   o   kontakt   mailowy   na   adres    Wydziału  Strategii,  Planowania   i Monitorowania Inwestycji UMK: si.umk@um.krakow.pl  lub  na numer telefonu: 12 616 1957. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

5.       Informacje na temat procedury

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie,   nie  później  niż  w ciągu 7  dni  od  dnia  wystąpienia  z  żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy  realizacja żądania  będzie  możliwa,  przy  czym  termin  ten  nie  może  być  dłuższy niż  2  miesiące  od  dnia  wystąpienia     z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

6.       Dostępność architektoniczna

 Informacje o dostępności architektonicznej Urzędu Miasta Krakowa, znajdziecie Państwo na stronie Dostępność architektoniczna.

 

7.       Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

 

 

 

 

 

 

Skip to content