Menu Zamknij

Cele i założenia

Cel projektu

Zakres projektu konsultacji społecznych został wskazany w umowie zawartej z operatorem konsultacji społecznych. Umowa ta wskazuje, że celem konsultacji społecznych jest:

 • zebranie pomysłów i oczekiwań mieszkańców co do kierunków i koncepcji zagospodarowania nieruchomości położonych na terenie poszpitalnym zlokalizowanym przy ul. Kopernika i ul. Śniadeckich (dawna dzielnica Wesoła), Dzielnica Śródmieście obręb 52, obejmującym działki nr 12/2, 12/12, 12/13, 12/15, 12/16, 12/19
  o łącznej powierzchni 9,1252 ha.
 • doprecyzowanie kierunków i koncepcji zagospodarowania terenu, zgodnie z ogólnymi wytycznymi określonymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika” oraz zgodnie z koncepcją komunikacji i organizacji ruchu przyjętą w projekcie „Kwartał klimatyczny”.

Kanon konsultacji społecznych

Sposób prowadzenia konsultacji społecznych w Krakowie reguluje uchwała nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018. Uchwała wskazuje na to, że konsultacje powinny być prowadzone w oparciu o Siedem Zasad Konsultacji.

Siedem Zasad Konsultacji to część Kodeksu Konsultacji opracowanego przez ekspertów społecznych i przedstawicieli administracji publicznej podczas warsztatu Kongresu Wolności w Internecie, który prostym językiem opisuje najważniejsze reguły konsultacji i praktyczne wskazówki do ich stosowania.

 1. Dobrej wiary – w duchu dialogu, strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia
  odmiennych racji.
 2. Powszechności – każdy zainteresowany powinien mieć dostęp do udziału w konsultacjach,
  poprzez stworzenie warunków do powszechnego w nich uczestnictwa.
 3. Przejrzystości – wszystkie informacje w ramach konsultacji muszą być powszechnie dostępne,
  poprzez zapewnienie rzetelności i kompletności informacji o przedmiocie konsultacji.
 4. Responsywności – każdy uczestnik konsultacji powinien otrzymać merytoryczną odpowiedź na
  zgłoszoną uwagę, opinię, komentarz.
 5. Koordynacji – konsultacje społeczne muszą mieć gospodarza, odpowiedzialnego za cały proces.
 6. Przewidywalności – konsultacje powinny być prowadzone na jak najwcześniejszym etapie,
  od wypracowania założeń, w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne zasady.
 7. Poszanowania interesu ogólnego – ostateczne decyzje podejmowane w oparciu o konsultacje
  powinny reprezentować interes i dobro ogółu mieszkańców.

Siedem Zasad Konsultacji wyznacza kształt konsultacje obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika” poprzez dobór zróżnicowanych form konsultacji społecznych, zaplanowane scenariusze pracy warsztatowej oraz strategię komunikacyjną z mieszkańcami.

Zakres projektu

Zgodnie z umową z operatorem konsultacji, jego zadaniem jest:

 • opracować koncepcję konsultacji uwzględniającą:
  • dobre praktyki dotyczące zagospodarowania obszarów położonych w historycznych centrach miast, prezentujących walory historyczne, kulturowe i architektoniczne, które przeszły pomyślnie zakończony proces przemian przestrzennych, technicznych, gospodarczych i społecznych poprzez nadanie im nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków dla ich rozwoju,
  • przegląd dyskusji medialnej dotyczącej zagospodarowania obszaru Wesołej,
  • strategię sposobu promocji konsultacji zapewniającą możliwe szeroki, aktywny udział społeczności lokalnej,
 • przeprowadzić konsultacje z wykorzystaniem różnorodnych, komplementarnych form konsultacji (zgodnie z Uchwałą nr CXI/2904/18),
 • przeprowadzić we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa promocję konsultacji,
 • opracować raport z konsultacji społecznych wraz z rekomendacjami dla funkcjonalnego planu zagospodarowania i użytkowania terenu Wesołej.

 

 

Przyjęte założenia

Przy projektowaniu niniejszych konsultacji przyjęto kilka dodatkowych założeń:

 • konsultacje będą prowadzone zgodnie kanonem Siedmiu Zasad Konsultacji,
 • do współpracy przy przedsięwzięciu, w roli ekspertów oraz uczestników, zostaną zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin: architekci krajobrazu, urbaniści, historycy, socjologowie miasta, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele jednostek miejskich i innych instytucji oraz specjaliści w dziedzinie partycypacji społecznej,
 • kluczowym aspektem konsultacji społecznych jest zdefiniowanie tzw. obszaru negocjowalnego, czyli poznanie wszelkich uwarunkowań prawnych i administracyjnych oraz planów wobec obszarów sąsiadujących, które kształtują zakres możliwych sposobów zagospodarowania konsultowanego obszaru,
 • konsultacje powinny być prowadzone w transparentny sposób – mieszkańcy oraz osoby uczestniczące powinny być informowane na każdym kroku o przebiegu konsultacji, mieć możliwość zapoznania się z przystępnymi materiałami istotnymi dla konsultacji oraz być poinformowanym o sposobie wykorzystania wyników konsultacji.
Skip to content