Menu Zamknij

Krok 1. Obszar negocjowalny

Celem tego etapu jest m.in. określenie tzw. obszaru negocjowalnego, czyli uwarunkowań, które wyznaczają zakres możliwego zagospodarowania konsultowanej przestrzeni, identyfikacja interesariuszy i partnerów konsultacji, opracowanie materiałów promocyjnych oraz konsultacyjnych.

01.10.2020
04.11.2020

Analiza dyskusji publicznej

Analiza dyskusji publicznej na temat zagospodarowania konsultowanego obszaru ma na celu wskazanie stron uczestniczących w tej dyskusji (i zaproszenie ich do udziału w konsultacjach), zebranie pojawiających się w dyskusji pomysłów na zagospodarowanie tego obszaru oraz rozpoznanie wątków w tej dyskusji, które wywołują najwięcej emocji.

Przegląd dobrych praktyk w zakresie zagospodarowania historycznych przestrzeni miejskich

Pozyskanie i przedstawienie dobrych praktyk dotyczących zagospodarowania obszarów położonych w historycznych centrach miast, prezentujących walory historyczne, kulturowe i architektoniczne, które przeszły pomyślnie zakończony proces przemian przestrzennych, technicznych, gospodarczych i społecznych poprzez nadanie im nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków dla ich rozwoju.

Celem przeglądu dobrych praktyk jest przedstawienie uczestnikom konsultacji przykładów z innych miast jako inspirację przy opracowywaniu pomysłów na zagospodarowanie konsultowanego obszaru.

Konsultacje z jednostkami miejskimi

Seria wywiadów i analizy materiałów pozyskanych od jednostek miejskich, które będą uczestniczyć w realizacji koncepcji zagospodarowania konsultowanego obszaru. Celem tego działania jest doprecyzowanie warunków brzegowych tzw. obszaru negocjowalnego – tzn. poznanie uwarunkowań prawnych i administracyjnych określających możliwe zagospodarowanie obszaru oraz istniejących planów poszczególnych instytucji, które będą miały wpływ na sposób jego zagospodarowania (w tym planów dotyczących obszarów sąsiadujących z obszarem konsultowanym).

Analiza Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika” jest kluczowym dokumentem określającym możliwość zagospodarowania konsultowanego obszaru. Wyznacza on możliwie funkcje poszczególnych fragmentów tego obszaru, wskazuje na jego funkcje transportowe i komunikacyjne, określa również m.in. dopuszczalną wysokość budynków i minimalny zakres obszarów zielonych. Założenia MPZP są podstawą warunków brzegowych tzw. obszaru negocjowanego.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje społeczne dotyczące obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika” zostały zainicjowane przez grupę 11 organizacji pozarządowych w trybie przewidzianym przez uchwałę nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa. Inicjatorzy konsultacji społecznych zostali zaproszeni do udziału w konsultacjach, oceny ich koncepcji oraz do działań partnerskich związanych z ich realizacją.

Opracowanie materiałów konsultacyjnych oraz promocyjnych

Działanie to obejmuje opracowanie zestawu materiałów konsultacyjnych oraz promocyjnych wykorzystanych w konsultacjach społecznych, m.in.:

  • strony internetowej zawierającej komplet informacji niezbędnych na konsultowany temat,
  • profilu w mediach społecznościowych do komunikacji z mieszkańcami,
  • dokumentacji zdjęciowej oraz filmowej konsultowanego obszaru,
  • map oraz wizualizacji konsultowanego obszaru,
  • materiałów promocyjnych do wykorzystania w trakcie akcji informacyjnej na temat prowadzonych konsultacji.

Szczegółowe informacje o harmonogramie poszczególnych etapów można znaleźć w zakładce Harmonogram oraz Przyłącz się!. Rezultaty prac z poszczególnych etapów można znaleźć w zakładce Aktualności oraz Materiały.

Skip to content