Menu Zamknij

Zespół

Do wsparcia Gminy Miejskiej Kraków w prowadzeniu projektu “Porozmawiajmy o Wesołej” został zaproszony operator zewnętrzny Pracownia Urban Lights. Ewa Kryglon.  Pracownia Urban Lights była koordynatorem procesu konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika prowadzonych w dniach  26 listopada 2020 r. do 26 lutego 2021 r. oraz współautorem koncepcji projektu “Porozmawiajmy o Wesołej”. 

Ewa Kryglon

w roli koordynatora prac badawczych

Badacz miejski, specjalista badań jakościowych, moderator, socjolog prawa, ekspert oceny skutków regulacji, project manager inwestycji deweloperskich, prawnik.

Z wykształcenia prawnik i socjolog. Od wielu lat związana z badaniem procesów partycypacyjnych, analizą prawnych uwarunkowań działania samorządu terytorialnego oraz badaniami świadomości prawnej. Współautorka podręcznika o lokalnych OSR oraz konsultacjach społecznych jako narzędziu oceny wpływu regulacji lokalnych.

Absolwentka specjalizacji badawczo-analitycznej na Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; ekspert Interdyscyplinarnego Centrum Analiz Społeczno-Prawnych UJ.

Najważniejsze projekty: Ewaluacja konsultacji społecznych UMK 2018-2020, Ewaluacja budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2017 – 2019, Pilotaż programu Wspólne Projekty BO 2020, Grant NCN: Świadomość prawna społeczeństwa polskiego. Diagnoza, typy, drogi kształtowania (współudział), Opracowanie modelu Oceny skutków regulacji lokalnych (współudział) .

Przemysław Dziewitek

w roli koordynatora zespołu moderacyjnego

Coach, trener, moderator, szef Krakowskiej Pracowni TROP.

Z wykształcenia pedagog i socjolog, wiele lat poświęcił na pracę z ludźmi i dla ludzi; szkoląc, facylitując, moderując, budując zaangażowanie, wdrażając metody partycypacji. Pracował dla wszystkich sektorów: biznesu, administracji samorządowej i publicznej, organizacji pozarządowych. Kierował pracą Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, pracował jako ekspert zewnętrzny Urzędu Miasta Krakowa, przy przygotowaniu Strategii Miasta Krakowa.

Obecnie wspiera firmy i instytucje w procesach zmiany kultury organizacyjnej w modelu współpracy opartej na empatii. Pracuje poprzez warsztaty, sesje coachingu indywidualnego i grupowego. Wspiera pracowników, menedżerów, w rozwoju: inteligencji emocjonalnej, empatycznego słuchania, zadawania mądrych pytań, komunikacji opartej na empatii, partycypacyjnych metod zarządzania.

Przygotowuje i prowadzi konsultacje społeczne oraz szkoli urzędników samorządowych z zagadnień partycypacji obywatelskiej oraz metod nowoczesnego liderstwa.

Absolwent: Akademii TROP – specjalizacja coachingowa, Szkoły Trenerów STOP, Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Szkoły Moderatorów Stowarzyszenia Szkoła Liderów.

Przemysław Dziewitek inicjował i uczestniczył w wielu procesach konsultacyjnych, realizowanych przez Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska. Wspólnie z zespołem zrealizował i przeprowadził

  • pilotaż budżetu partycypacyjnego w 3 dzielnicach Krakowa,
  • Program Rehabilitacji Osiedli Olsza i Ugorek na zlecenie UMK,
  • Program Dzielnice Planują, w którym pilotażowo 3 krakowskie dzielnice partycypacyjnie wypracowały palny rozwoju dzielnic,
  • Program Seniorzy Decydują, w którym partycypacyjnie została przygotowana koncepcja Centrum Seniora oraz Rada Krakowskich Seniorów,
  • Senioralny Audyt przestrzeni, którego celem było mapowanie przestrzeni miasta pod kątem potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami,
  • proces konsultacji Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030,
  • proces konsultacji Parku Kulturowego Nowa Huta.

Aktualnie pracuje w projektach szkoleniowych: dla kadry menedżerskiej Urzędu Miasta Gdyni oraz pracowników i kadry menedżerskiej mBanku.

Michał A. Chrzanowski

w roli badacza miejskiego

Badacz miejski, specjalista w dziedzinie badań społecznych, ewaluacji.

Absolwent specjalizacji badawczo-analitycznej oraz wykładowca na Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; absolwent Szkoły Letniej ICPSR Uniwersytetu Michigan; ekspert ewaluacji polityk miejskich Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Wieloletni praktyk badań społecznych i marketingowych, twórca i koordynator badania Barometr Krakowski; specjalista z dziedziny metodologii badań społecznych, zaawansowanej analizy danych oraz badań miejskich.

Ewaluator m.in. programu Bezpieczny Kraków Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK, programu PASiOS Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, konsultacji społecznych UMK 2018-2020, budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

inż. arch. Marcin Nowicki

w roli architekta i urbanisty

Architekt z kilkunastoletnim doświadczeniem w projektowaniu zarówno w dużej skali urbanistycznej (Nowe Centrum Łodzi) oraz w mniejszej skali przy zastosowaniu metod projektowania partycypacyjnego.

Tutor w dwóch projektach partycypacyjnych realizowanych w Krakowie (Superścieżka i Park Reduta) (UMK, deweloper Skańska oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w ramach Fundacji Aktywnych Mieszkańców im. J. Dietla). Wykładowca projektowania zintegrowanego w pracowni Architektury Krajobrazu. Doktorant na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Instytucie Architektury Krajobrazu.

Prowadzi badania nad wpływem kształtu krajobrazu osiedli mieszkaniowych na tworzenie się więzi sąsiedzkich oraz identyfikacji mieszkańców z miejscem. Autor/współautor projektów: Projekt parku Dolina rzeki Sudół Dominikański – połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta oraz Koncepcja planu zagospodarowania przestrzennego centrum sołectwa Ochotnica Górna.

Sędzia w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół Stawu Płaszowskiego w Krakowie

dr inż. arch. Miłosz Zieliński

w roli architekta krajobrazu i urbanisty

Architekt krajobrazu i architekt-urbanista, adiunkt naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej; wykładowca akademicki, badacz, projektant z kilkunastoletnim doświadczeniem. Członek Komisji Urbanistyki i Architektury PAN oddział we Krakowie, Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK) oraz Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (SAK).

Prowadzi badania z zakresu kształtowania przestrzeni publicznych ze szczególnym uwzględnieniem współuczestnictwa użytkowników oraz filozoficznych zagadnień twórczości architektonicznej. Autor rozprawy doktorskiej pod tytułem „Wpływ czynników antropogenicznych na kształtowanie krajobrazu w kontekście procesów projektowych i partycypacji społecznej”.

Współpracował z organizacjami pozarządowymi przy projektach partycypacyjnych z zakresu przestrzeni publicznych m.in. Superścieżka (2014) i Park Reduta (2015) w Krakowie.

Autor lub współautor nagradzanych projektów architektoniczno-urbanistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzeni publicznych, rewitalizacji oraz krajobrazu miasta.

Skip to content