Menu Zamknij

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Co to jest Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (w skrócie nazywany MPZP) to akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.

MPZP posługuje się klasyfikacją przeznaczenia terenu. M.in. definiuje następujące przeznaczenia:

  • teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW),
  • teren zabudowy usługowej (U),
  • tereny zieleni urządzonej, takie jak: parki, ogrody, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce, arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje (ZP),
  • teren dróg publicznych (KD).

MPZP jest sposobem na kształtowanie sposobu zabudowy i przeznaczenia terenu przez gminę. Wyznacza on warunki i ograniczenia w obrębie, do których inwestorzy (w tym sama gmina) muszą dostosować swoje plany inwestycyjne.

Więcej o MPZP możesz przeczytać tutaj.

MPZP dla obszaru "Wesoła - rejon ulicy Kopernika"

Obecnie, w trakcie opracowywania jest MPZP dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”. Nie został on jeszcze uchwalony przez Radę Miasta Krakowa i – tym samym – nie wszedł w życie. Jest on jednak na etapie na tyle zaawansowanych prac, że jego ustalenia są kluczowe dla możliwości zagospodarowania przestrzennego zakupionych przez Gminę Miejską Kraków gruntów i budynków.

Więcej o MPZP dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika” możesz przeczytać tutaj. Warto zwrócić uwagę, że MPZP obejmuje szerszy obszar niż tereny zakupione przez Gminę Miejską Kraków. 

Najważniejsze dokumenty to projekt planu oraz projekt ustaleń, można się z nimi zapoznać tutaj: (link do strony https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=129536)

Warto mieć na uwadze, że MPZP posługuje się właściwą sobie nomenklaturą. Np. teren o przeznaczeniu usługowym może oznaczać zarówno usługi publiczne, jak i komercyjne. Jednak sam MPZP w ograniczonym stopniu przesądza jakiego rodzaju usługi powinny to być. Dlatego też konsultacje społeczne obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika” są formą wskazania rekomendowanego, szczegółowego sposobu wypełnienia zaleceń wynikających z MPZP.

MPZP dla zakupionych terenów i budynków

Poniższa interaktywna mapa pozwala na zapoznanie się z obszarami MPZP dla konsultowanej przestrzeni. Pominięto obszary związane z funkcją dróg publicznych. Kliknij na ikonach, żeby przejść do opisu poszczególnych obszarów MPZP.

Skip to content