Menu Zamknij

Wyniki I fazy – podsumowanie wyników

Pobierz wyniki I etapu konsultacji wraz z koncepcjami szczegółowymi zgłoszonymi przez uczestników konsultacji – kliknij tutaj

Poniżej znajduje się podsumowanie wyników I fazy konsultacji społecznych.

Nazwa, oddająca charakter tego miejsca

KategoriaWyniki konsultacji dla kategorii 1: Nazwa
Część wspólna (warsztaty)Większość propozycji mieści w sobie pierwiastki związane z zielenią, spokojem, spotkaniem, kulturą, innowacją, integracją społeczną, lokalną tożsamością.
Robocza nazwa: Wesoła – nasz zielony salon Krakowa – miejsce spotkań, kultury, innowacji i kreatywności.
Z wyraźnym podkreśleniem odrębności i oryginalności funkcjonalno-programowej w stosunku do innych części Krakowa.

Opis. Jaka ta Wesoła ma być?

KategoriaWyniki konsultacji dla kategorii 2: Opis. Jaka ta Wesoła ma być?
Część wspólna (warsztaty)

Miejsce o wyjątkowej specyfice. Wyróżniające się na tle innych atrakcyjnych miejsc w Krakowie. Miejsce do odkrywania. Przestrzeń niecodzienna. Nie ma tu miejsca dla tradycyjnie pojmowanego „dużego biznesu”. Raczej dla przedsiębiorczości opartej na społecznej innowacyjności z możliwością eksperymentowania, prototypowania i realizowania projektów kreatywnych oraz zorientowanych społecznie. Projektowane przy udziale kontroli obywatelskiej.

Miejsce z jednej strony będące pełną zieleni enklawą spokoju, a z drugiej oferujące program zorientowany na kulturę, szczególnie o charakterze oddolnym, lokalnym, otwartym, powszechnym, współtworzoną przez mieszkańców i będącą alternatywą dla kultury wysokiej.
Przestrzeń angażująca, zapraszająca do interakcji w różnorakich konfiguracjach. Miejscem nie tyle stworzonym, co „tworzonym” poprzez partycypację spotykających się tu mieszkańców, badaczy z krakowskich ośrodków akademickich, artystów, instytucji, organizacji i firm.
Alternatywa dla głównych szlaków. Przestrzeń odkrywania.
Część wspólna (formularze)Przestrzeń przyjazna dla wszystkich; miejsce, które łączy mieszkańców z turystami.
Funkcje rekreacyjne i kulturalne, o cechach i rozwiązaniach kameralnych, z dużym udziałem zieleni.
Najczęstsze odpowiedzi (ankiety)W ocenie badanych udzielających odpowiedzi na pytania otwarte teren Wesołej powinien przede wszystkim pozostać zielony oraz otwarty – respondenci wskazują, że powinien to być obszar, na którym możliwy jest wypoczynek, rodzinne spacery oraz spotkania z przyjaciółmi.
Punkty do pogłębienia w II etapie konsultacji (warsztaty)

Otwarcie terenu poprzez likwidację barier fizycznych (mury, ogrodzenia, płoty)

czy

zamknięcie przedmiotowego obszaru wraz z jego dozorowaniem.

Punkty do pogłębienia w II etapie konsultacji (formularze)Czy funkcje związane z rozrywką i kulturą powinny być bardziej lokalne czy ogólnomiejskie?

Określenie głównych grup użytkowników. Kto ma przychodzić na Wesołą?

Kategoria

Wyniki konsultacji dla kategorii 3: Określenie głównych grup użytkowników

Część wspólna (warsztaty)

Mieszkańcy terenu oraz najbliższego otoczenia.

Lokalni artyści, aktywiści miejscy, przedstawiciele tzw. „ginących zawodów”, przedsiębiorcy i instytucje zorientowani na działania związane z tworzeniem i animowaniem kultury.

Pozostali mieszkańcy Krakowa.

Turyści (jako konsekwencja atrakcyjności i oryginalności miejsca, ale nie grupa docelowa).

Część wspólna (formularze)

Teren ogólnodostępny.

Najczęstsze odpowiedzi (ankiety)

Uczestnicy badania ankietowego często podkreślali, że przyszła Wesoła powinna być dostępna dla wszystkich i spełniać potrzeby szerokiej grupy mieszkańców. Deklarują, że powinna ona pozostać otwarta, powinien być to teren dla wszystkich. Teren ten powinien służyć dzieciom, rodzinom czy też ogólnie mieszkańcom Krakowa. Badani, którzy bezpośrednio wskazali grupy docelowe użytkowników Wesołej, najczęściej wskazywali pieszych, sportowców, osoby starsze, mieszkańców Krakowa oraz rodziców z dziećmi.

Punkty do pogłębienia w II etapie konsultacji (warsztaty)

Użytkownicy o zasięgu ponadlokalnym ze względu na dobre skomunikowanie z PKP, np. centrum rzemiosła i prezentacji kultur z podkrakowskich i beskidzkich gmin

czy

mieszkańcy i użytkownicy okolicy?

Punkty do pogłębienia w II etapie konsultacji (formularze)

W jakim stopniu użytkownikami obszaru powinni być turyści?

Funkcje. Zagospodarowanie terenu

Kategoria

Wyniki konsultacji dla kategorii 4: Zagospodarowanie terenu

Część wspólna (warsztaty)

 

Przestrzeń otwarta (pomiędzy budynkami) traktowana jako salon, agora z przeważającym udziałem zieleni pełniącej funkcje nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim ekologiczne (zwiększenie bioróżnorodności, magazynowanie wilgoci itp.).

Przestrzeń skonstruowana na zasadzie sieci przestrzeni publicznych dostępnych dla różnych użytkowników i wydarzeń.

Budynki (opuszczane) adaptowane do realizacji funkcji kulturalno-społecznych takich jak: ogólnodostępne pracownie artystyczne, coworking artystyczno-kulturalny.

Miejsca dla startupów i III sektora. Partery budynków zagospodarowane jako „aktywne ściany”: lokalny handel (nie „sieciówki”), kawiarnie, księgarnie, itp.

Powinno znaleźć tam swoje miejsce także rzemiosło tradycyjne i współczesne spójne z ideą less waste (idea odzyskiwania).

Odzyskanie wieloaspektowe: zawodów, budynków, materiałów, dzielnicy. Odzyskiwanie jako zachowanie funkcji uzdrawiającej.

Uzupełnieniem podstawowych funkcji są elementy zwiększające rekreacyjny potencjał miejsca, jak odpowiednia mała architektura i urządzenia rekreacyjne.

Część wspólna (formularze)

Teren związany z kulturą, jako „Klaster artystyczny” pełniący funkcje animatora czasu wolnego.

Miejsce związane z ochroną zdrowia.

Teren przede wszystkim zielony.

Brak zgody dla funkcji hotelowej.

Najczęstsze odpowiedzi (ankiety)

Zdecydowana większość uczestników badania wskazała, że obszar powinien pełnić rolę: miejsca z funkcją parku (87%), miejsca odpoczynku (81%), miejsca do rekreacji (80%), miejsca działalności artystycznej (72%), miejsca wydarzeń kulturalnych (68%), miejsca działalności instytucji kultury (66%).

Dodatkowo badani byli proszeni o wybranie trzech najważniejszych funkcji tego obszaru. Wśród najważniejszych funkcji konsultowanego obszaru, W odpowiedzi badani najczęściej wskazywali: miejsce o funkcji parku (55%), miejsce do rekreacji (34%), miejsce odpoczynku (30%), miejsce wydarzeń kulturalnych (23%), miejsce działalności artystycznej (22%).

Badani proszeni byli również o wskazanie funkcji, których konsultowany obszar nie powinien pełnić. Najczęściej wskazywano: miejsce tranzytu samochodowego (79%), miejsce na usługi hotelarskie (76%), miejsce na parking (72%), miejsce na zabudowę mieszkaniową (70%), miejsce na działalność kongresową i targi (61%) i miejsce działalności handlowej (54%).

Teren Wesołej w opinii badanych biorących udział w ankiecie internetowej najczęściej ma pełnić funkcję parku, służyć wypoczynkowi oraz relaksowi. Respondenci nie potrzebują kolejnych hoteli oraz miejsca tranzytu samochodowego – wskazują, że teren znajduje się w centrum miasta i powinien służyć jako zielona enklawa.

Punkty do pogłębienia w II etapie konsultacji (warsztaty)

Woonerf Śniadeckich i kładka pieszo-rowerowa od ul. Śniadeckich nad ogrodem botanicznym i ponad aleją Powstania Warszawskiego do rejonu ul. Sądowej.

 

Punkty do pogłębienia w II etapie konsultacji (formularze)

Funkcje terenu związane z rozrywką (gastronomia i kluby), mieszkaniowe, handlowe oraz biurowe.

Punkty do pogłębienia w II etapie konsultacji (ankiety)

Punkty do pogłębienia w II etapie konsultacji w ankietach są rozumiane jako funkcje Wesołej, które mają znaczną grupę zarówno zwolenników jak i przeciwników – na podstawie pytania o to, jakie funkcje powinien spełniać teren Wesołej oraz jakich funkcji teren ten nie powinien pełnić. Punkty do pogłębienia w II etapie konsultacji dotyczą sytuacji, w której zbliżony odsetek osób wskazał „za” oraz „przeciw”. Tak rozumianymi punktami były funkcje: miejsce będące atrakcją dla turystów, miejsce wieczornej rozrywki, miejsce dla start-upów i przedsiębiorczości, miejsce dla usług medycznych, miejsce do wyprowadzania psów, miejsce działalności akademickiej.

Funkcje. Przykładowe zagospodarowanie budynków

Kategoria

Wyniki konsultacji dla kategorii 5: przykładowe zagospodarowanie budynków

Część wspólna (warsztaty)

Wykorzystać budynki dla celów zarysowanych w głównej idei funkcjonowania terenu.

Podkreślana jest historia budynków, która zdaniem uczestników warsztatów powinna być wyeksponowana nawet w sytuacji zmiany funkcji obiektu ( ścieżka edukacyjna z opisaniem historii budynków itp.).

Propozycje ogólne, by w dawnych budynkach zlokalizować daną funkcję, ale też bardziej ukierunkowane, by w konkretnym budynku zlokalizować konkretną instytucję.

 

Część wspólna (formularze)

Muzea.

Biblioteka.

Domy kultury.

Przedszkola.

Dom seniora.

Przychodnie lekarskie.

Pracownie artystyczne.

Punkty do pogłębienia w II etapie konsultacji (warsztaty)

Funkcje mieszkaniowe / mieszkaniowo-usługowe – rozbieżności od całkowitego braku zgody do ich dopuszczenia (obawa funkcjonowania ewentualnych mieszkań jako apartamentów najmowanych czasowo, a więc traktowanych jako lokale dla turystów).

Punkty do pogłębienia w II etapie konsultacji (formularze)

Pozostawienie dawnych budynków magazynowych przy ul. Kopernika 19e i zaadaptowanie ich pod przestrzeń dla artystów, teatrów itp.

Funkcje. Przykładowe zagospodarowanie terenów zielonych

Kategoria

Wyniki konsultacji dla kategorii 6: Zagospodarowanie terenów zielonych

Część wspólna (warsztaty)

Tereny zieleni w zbiorowej świadomości jawią się jako jeden z podstawowych elementów kształtujących charakter miejsca.

Enklawa zieleni kształtowanej z zachowaniem istniejących drzew i krzewów oraz dodaniem elementów zwiększających różnorodność biologiczną i funkcje ekosystemowe w nurcie nowoczesnej estetyki naturalistycznej.

Powinno się w nim uwzględniać rozwiązania proekologiczne, takie jak małą retencję wód opadowych, odnawialne źródła energii itp.

Część wspólna (formularze)

Teren ogólnodostępny.

Park, który jest platformą dla różnych animacji kulturalnych.

Miejsce, które „integruje” użytkownika ze zdrowiem oraz sztuką.

Minimalna ilość nowych zabudowań.

Odpowiedzi najczęstsze (ankiety)

Wśród propozycji zagospodarowania terenów zielonych wskazywanych przez uczestników ankiety internetowej najczęściej znajdują się parki z alejkami do spacerowania, skwery, poszerzenie ogrodu botanicznego czy też łąki pozwalające odpocząć lub urządzić piknik.

Punkty do pogłębienia w II etapie konsultacji (warsztaty)

Idea odtwarzania ogrodów renesansowych w formie historycznej versus współczesna interpretacja zieleni miejskiej w formie bardziej naturalnej jako rezerwuaru biologicznego dla okolicy.

Duży staw retencyjny i woda powierzchniowa.

Punkty do pogłębienia w II etapie konsultacji (formularze)

Ogród renesansowy – czy jest konieczny, jeśli tak, to w jakiej formie?

Dojazd. Jak użytkownik ma się tu dostać?

Kategoria

Wyniki konsultacji dla kategorii: dojazd

Część wspólna (warsztaty)

Nacisk na transport pieszy – dogodny, uniwersalny (pozbawiony barier architektonicznych) oraz rowerowy wewnątrz obszaru z ograniczeniem do absolutnego minimum wjazdu dla samochodów (reglamentacja).

Obsługa transportowa zewnętrzna oparta o system transportu zbiorowego (pobliskie przystanki tramwajowe i autobusowe, a także transport kolejowy).

Nawierzchnie przyjazne wózkom, rolkom i urządzeniom transportu osobistego.

Najczęstsze odpowiedzi (ankiety)

Zdecydowana większość uczestników badania ankietowego chciałaby dostawać się na konsultowany obszar pieszo (83%), rowerem (78%) lub komunikacją publiczną (69%). Pojawiają się również pomysły stworzenia tam ścieżek rowerowych, które pozwolą na jazdę rowerową na tym obszarze oraz usprawnią przejazd rowerowy przez centrum miasta.

Punkty do pogłębienia w II etapie konsultacji (warsztaty)

Brak parkingów wielostanowiskowych oraz wielopoziomowych (gdyż lokalizacja wielostanowiskowego parkingu w centrum miasta stanowi zachętę do dojazdu własnym samochodem).

czy

budowa parkingu podziemnego lub wielopoziomowego jako realizacja potrzeby dotarcia tu własnym samochodem.

Punkty do pogłębienia w II etapie konsultacji (ankiety)

Respondenci raczej niechętnie widzą tam hulajnogi – z jednej strony w opinii badanych będzie to utrudniać ruch i zakłócać spokój, a z drugiej będą one zaśmiecać przyjemny i zielony park.

Skip to content