Menu Zamknij

Wyniki I fazy – pytania i odpowiedzi

Zespół konsultacyjny zebrał dla Państwa odpowiedzi na pytania zgłaszane w trakcie I fazy konsultacji społecznych przez ich uczestników.

Pytania do ARMK sp. z o.o.

W jaki sposób planują Państwo zabezpieczyć interes społeczny, wyrażany w postaci głośnego poparcia dla zachowania tego terenu w charakterze zielonym, bez zmiany funkcji na komercyjną i hałaśliwą?

Spółka przystępując do zagospodarowania terenu Wesołej, będzie związana ustaleniami MPZP, w tym również w zakresie określenia położenia terenów zielonych.

A może w budynkach dawnych klinik mogłyby się znaleźć przychodnie lekarskie, np. POZ NZOZ Centrum Promocji Zdrowia na ul Grzegórzeckiej?

Usługi medyczne w najlepiej dostosowanych w tym celu budynkach są brane pod uwagę zarówno przez Spółkę jak i GMK. Zaznaczamy jednak, iż absolutnie nie są to wiążące decyzje.

W materiałach harmonogramu przejęć widnieje informacja, iż budynek Śniadeckich 3 przeznaczony jest do rozbiórki. Czy istnieje realna szansa na zachowanie budynku pod jego rozbudowę, np.: w celach kulturalnych?

Właśnie przedmiotowe konsultacje pozwolą nam na podjęcie decyzji w zakresie przyszłego przeznaczenia budynków, w szczególności tych, które ze względu na swój stan techniczny i brak walorów estetycznych pierwotnie zakładane były jako obiekty przeznaczone do rozbiórki.

 Podobnie w odniesieniu do budynku apteki (ul. Kopernika 19a). Czy rozbiórka jest ostateczną, czy też dopiero planowaną decyzją?

Jw.

Zgodnie z doniesieniami prasowymi, spółka opracowała własne propozycje zagospodarowania Wesołej, które zostały już wstępnie zaakceptowane przez miasto. Na jakim etapie konsultacji zostaną one przedstawione mieszkańcom?

Spółka opracowując dokument, przedstawiła do Gminy Miejskiej Kraków koncepcję całościowego zagospodarowania terenów zakupionych przez Miasto od Szpitala Uniwersyteckiego. Warto zaznaczyć, iż przedmiotowa koncepcja zawiera bardzo wstępne założenia, które ulegają ciągłej weryfikacji m.in. z uwagi na zmiany w MPZP czy też uwarunkowania gospodarcze.

 Jakie środki są planowane na zagospodarowanie terenu w 2021?

Do podjęcia przez Spółkę działań zmierzających do zagospodarowania terenu konieczne jest zakończenie konsultacji społecznych oraz uchwalenie przez Radę Miasta Krakowa MPZP. W chwili obecnej bardzo trudno przewidzieć jakie działania związane z zagospodarowaniem terenu będzie mogła podjąć Spółka w 2021 roku, a tym samym, jakie środki zostaną na to przeznaczone.

Ile wyniosą koszty zarządzania?

Spółka prosi o uszczegółowienie, jakich kosztów dotyczy to pytanie.

Grzegórzecka 18 – wg prasy były zaawansowane rozmowy z fundacją urologii, czy jest podpisana umowa, czy zrezygnowano z tego pomysłu?

Umowa z Fundacją Urologii nie została podpisana. Co do dalszego losu budynku przy ul. Grzegórzeckiej 18 – decyzje będą podjęte po zakończeniu konsultacji oraz uchwalenia MPZP.

Parking podziemny – w którym miejscu, skąd ta liczba miejsc, czy analizowano zapotrzebowanie na miejsca parkingowe, czy wiadomo, ile miejsc było przed przejęciem terenu przez miasto?

Do tej pory w przedmiotowym obszarze funkcjonuje duży parking naziemny. Jedną z koncepcji Spółki mającą na celu poszerzenie terenów zielonych na zakupionym przez Miasto terenie było umieszczenie parkingu pod terenami zielonymi. Szczegółowe analizy nie zostały jeszcze przeprowadzone – Spółka czeka na zakończenie konsultacji społecznych oraz uchwalenie MPZP.

Wyburzenia – czy są konkretne plany, które budynki będą burzone następne?

Spółka posiada pozwolenia na rozbiórkę kolejnych 8 obiektów budowlanych, które ze względu na swój stan techniczny i brak walorów estetycznych nie będą przewidziane do dalszego zagospodarowania. Decyzje co do ewentualnych dalszych wyburzeń zostaną podjęte po zakończeniu konsultacji społecznych.

Co Państwo myślą o pozostawieniu Kopernika 19e i przeznaczeniu go pod kawiarnie, sklepiki, lokale usługowe?

Spółka bierze pod uwagę również takie przeznaczenie budynku przy ul. Kopernika 19E, jednak ewentualne wiążące decyzje zostaną podjęte po konsultacjach społecznych oraz uchwaleniu MPZP.

Zgodnie z odpowiedzią ARMK na pismo wysłane przez Kolektyw Wesoła, przedstawiciele spółki są aktywnie zaangażowani w konsultacje społeczne. Jakie konkretnie działania podejmują?

Przedstawiciele Spółki na bieżąco współpracują z Wydziałem Strategii, Monitorowania i Planowania Inwestycji UMK, który to Wydział jest nadzorującym przeprowadzane konsultacje społeczne. Współpraca ta polega na przygotowywaniu i przekazywaniu niezbędnej dokumentacji i materiałów, udziału w spotkaniach roboczych oraz wsparciu merytorycznym. Dodatkowo, Prezes Zarządu ARMK bierze udział w rozmowach z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz Radnymi Miasta Krakowa.

Jak ARMK odnosi się do pojawiających się w trakcie konsultacji społecznych propozycji wynajmowania obiektów po preferencyjnych czynszach, np. lokalnym przedsiębiorcom? Jak postępują prace nad laserową inwentaryzacją budynków Wesołej?

Spółka nie wyklucza możliwości wynajmowania obiektów po preferencyjnych czynszach np. lokalnym przedsiębiorcom, natomiast decyzje co do konkretnych budynków oraz ewentualnych stawek czynszów mogą zostać podjęte po zakończonych konsultacjach społecznych. Spółka dokonała już pełnej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej metodą skanowania laserowego 4 budynków przejętych od Szpitala Uniwersyteckiego.

Na ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa został przedstawiony projekt uchwały przenoszący w formie aportu do Spółki Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o. tereny zakupione przez Miasto od Szpitala Uniwersyteckiego. Czy uważa Pan, że jest to najlepsze rozwiązanie? Jakie pozytywne skutki dla Miasta i jego mieszkańców to przyniesie?

Alternatywą dla aportu nieruchomości do Spółki jest pozostawienie ich w dyspozycji miejskich wydziałów, co w przypadku Wesołej (czyli obszaru wymagającego indywidualnego podejścia i całościowego spójnego zagospodarowania) nie będzie korzystne. Miejskie wydziały zarządzają tak samo nieruchomościami niezależnie od tego, czy są to magazyny, czy zabytkowe budynki /wymagające indywidualnego podejścia/. Spółka nakierowana na zagospodarowanie tego obszaru będzie sprawniej podejmowała ważne decyzje, związane nie tylko z zagospodarowaniem, ale i ochroną tego obszaru /sprawność działania/. Ponadto, takie rozwiązanie przyniesie też ogromne korzyści finansowe dla Miasta – Spółka jako płatnik VAT będzie mogła odliczać podatek, co w przypadku Miasta nie jest możliwe. W obecnych czasach kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19 oszczędności dla Miasta powinny być jednym z priorytetów.

 W jednym z wywiadów mówił Pan Prezes, że kluczowym elementem koncepcji Spółki jest poszerzenie terenów zielonych na terenach Wesołej? Czy dalej Pan podtrzymuje ten słowa? Jak to się ma przełożyć na konkretne działania Spółki?

Jako przykład uzasadniający zaprezentowaną koncepcję jest aktualne prowadzone przez Spółkę postępowanie dot. wyburzenia współczesnych budynków magazynowych, na których wyburzenie wyraziła zgodę Wojewódzka Konserwator Zabytków, a których stan techniczny uzasadniał decyzję o wyburzeniu. W miejsce tych budynków – zgodnie z SIWZ – zostanie urządzona powierzchnia ziemna, na której będzie urządzony teren zielony.

W ostatnich dniach jeden z Radnych zarzucał, iż Miasto straci kontrolę nad kupionymi nieruchomościami, jeżeli przekaże je Spółce, której to działania nie są do końca transparentne. Czy zgadza się Pan Prezes z tym stwierdzeniem?

Nie sposób zgodzić się z tym stwierdzeniem. Radni Miasta Krakowa posiadają szereg uprawnień, w tym prawo do składania interpelacji. Radni często korzystają z tego uprawnienia, o czym świadczy ilość złożonych interpelacji, na które Spółka zawsze odpowiada w sposób rzetelny i dogłębny. Spółka kilkukrotnie zapraszała również Radnych na spotkania. Z zaproszeń niestety nie wszyscy Radni skorzystali. Oprócz tego Spółka jest kontrolowana przez Radę Nadzorczą, w której znajdują się reprezentanci GMK, a przede wszystkim to Zgromadzenie Wspólników, a nie Spółka posiada uprawnienie do tego, żeby rozporządzać majątkiem Spółki. Wszystkie decyzje o wartości przewyższającej 500 tys. zł wymagają uprzedniej zgody ZW.

Proszę o informację jakie do tej pory działania podjęła Spółka Agencja Rozwoju Miasta Krakowa związane z zakupionymi przez Miasto terenami? Czy wszystkie budynki już zostały przez Szpital przekazane, a jeżeli nie – kiedy to nastąpi?

Spółka do dziś podjęła szereg działań związanych z zakupionymi przez GMK terenami. ARMK jako pełnomocnik GMK odbiera sukcesywnie budynki wydawane przez SU, następnie podejmuje czynności zmierzające do ich usamodzielnienia z wspólnej sieci Szpitala w zakresie dostarczanych mediów. Kontynuowane są przeglądy, którym budynki podlegają, a także rozliczane są koszty związane z ich bieżącym funkcjonowaniem. Oprócz tego Spółka gromadzi oferty zagospodarowania nieruchomościami, rozmawia z potencjalnymi najemcami, a także uczestniczy w uchwaleniu MPZP dla tego obszaru. Ponadto, Spółka przeprowadziła inwentaryzację przejętych budynków nowoczesną laserową metodą 3-D BIM oraz dokonała rozbiórki pierwszych obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki. Przekazanie ostatnich budynków nastąpi do 2023 roku.

Wspomniał Pan w jednym z wywiadów, że w jednym z budynków poszpitalnych powstanie Kasyno? Niektórym mieszkańcom pomysł ten wydał się dość kontrowersyjny. Czy może Pan Prezes rozwinąć swoją wypowiedź? Z poważaniem Mieszkanka Grzegórzek

Jedną z koncepcji na zagospodarowanie zakupionych budynków mieszczących się wzdłuż ul. Kopernika było wynajęcie ich bogatym instytucjom czy też międzynarodowym korporacjom. Pomysł ten wynikał z faktu, iż adaptacja do prowadzenia działalności gospodarczej w zabytkowych budynkach wymaga ogromnych nakładów finansowych. Takie organizacje podpisując umowy najmu / dzierżawy na dłuższy okres czasu rozliczałyby poniesione nakłady w czynszu. Wynajęcie jednego z budynków firmie prowadzącej np. kasyno wpisywałoby się w powyższą koncepcję. Z uwagi na dynamikę związaną z koncepcją zagospodarowania terenów poszpitalnych, trwającymi konsultacjami społecznymi oraz pracami nad MPZP pomysł kasyna w dzielnicy Wesoła wydaje się być na chwilę obecną nieosiągalny.

Na ile Agencja Rozwoju Miasta w planie zagospodarowania nieruchomości poszpitalnych weźmie pod uwagę wyniki konsultacji społecznych i wypracowane na nich pomysły? Czy będą w jakikolwiek sposób wiążące?

Spółka będzie brała pod uwagę wyniki konsultacji społecznych przy podejmowaniu decyzji co do zagospodarowania terenu.

Czy podmiot odpowiedzialny za wyburzenia budynków Kopernika 19e (pewnie jest to ARMK) wykonał ekspertyzy, aby zweryfikować, czy te wyburzenia mogą mieć wpływ na budynki przy ul. Bujwida 4-8.

Po zakończeniu konsultacji społecznych oraz podjęciu ewentualnej decyzji co do rozbiórki obiektu przy ul. Kopernika 19E Spółka zapewnia, że prace rozbiórkowe będą wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, przy zachowaniu wszelkich zasad BHP, przez osoby uprawnione. Spółka dochowa najwyższej staranności, aby budynki sąsiadujące nie zostały w jakimkolwiek stopniu uszkodzone.

Uprzejmie proszę o informację, jakie rozwiązania są planowane, aby wnętrze kwartału między halą targową a ulicą Kopernika w części mieszkalnej zachowało swój dotychczasowy, wyciszony charakter mieszkaniowy (ul. Blich, Łazarza, Bujwida). Planowane zmiany organizacji ruchu w rejonie hali targowej i wewnątrz kwartału w MPZP nieuchronnie zmierzają do uczynienia ul. Łazarza ruchliwą ulicą przelotową, którą z pewnością wiele osób będzie skracało sobie drogę zamiast dojechać do Plant. Jest to niemal równoznaczne z tym, jakby poprowadzić nową drogę przez osiedle mieszkaniowe.

Zakres tego pytania wykracza poza obszar działania Spółki.

Czy budynek urologii ma już podpisaną umowę oddania fundacji urologii? Były takie doniesienia prasowe.

Umowa z Fundacją Urologii nie została podpisana. Co do dalszego losu budynku przy ul. Grzegórzeckiej 18 – decyzje będą podjęte po zakończeniu konsultacji oraz uchwalenia MPZP.

 Jak Państwo widzicie inwestowanie w tym terenie. Szczególnie jeśli chodzi o zabudowę mieszkaniową, sugerowaną w przygotowanym Planie Miejscowym?

Wszelkie decyzje związane z zagospodarowaniem terenu, a tym samym działań inwestycyjnych na przedmiotowym obszarze, będą podejmowane po zakończeniu konsultacji społecznych oraz uchwaleniu MPZP.

Czy teren zielony ZPo.1, który ma zostać przyłączony do Ogrodu Botanicznego będzie ogólnodostępny przez cały rok? Czy będzie ogrodzony? Czy wejścia będą biletowane?

Spółka stoi na stanowisku, aby zakupione przez Miasto tereny były otwarte dla wszystkich mieszkańców oraz turystów. Spółka nie ma wpływu na decyzje związane z funkcjonowaniem Ogrodu Botanicznego.

Pytania do pełnomocnika PMK ds. kultury

Czy znany jest harmonogram prac nad adaptacją budynków dla Biblioteki?

Budynki przy ul. Kopernika 15, 15 a i 15 b planowane są dla Biblioteki Kraków, która do dzisiaj nie ma stałej siedziby. Jak Państwu wiadomo Biblioteka Kraków powstała w wyniku połączenia czterech samodzielnych dzielnicowych sieci bibliotek: Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Nowohuckiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Wymienione Biblioteki decyzją Rady Miasta Krakowa od 1 stycznia 2017 roku stanowią jedną samorządową jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków. Nowa instytucja prowadzi działalność statutową za pośrednictwem Biblioteki Głównej i 56 filii bibliotecznych funkcjonujących pod dotychczasowymi adresami. To największa samorządowa sieć bibliotek w Polsce. Niestety do tej pory nie ma swojej siedziby głównej.

We wspomnianych budynkach będzie mieścić się siedziba główna Biblioteki ze wszystkimi działami merytorycznymi, wypożyczalnie i czytelnie dla dorosłych i dla dzieci, wypożyczalnia udostępniająca zbiory elektroniczne, audio i muzyczne. Powstaną także specjalne strefy dedykowane młodzieży i seniorom z odpowiednimi zbiorami. Planuje się utworzenie pracowni digitalizacji i cyfryzacji zbiorów z czytelnią, gdzie możliwym będzie ich udostępnianie. W nowych przestrzeniach powstaną magazyny książek (pozycje cenne i rzadko udostępniane, magazyny książek darów, itp.).

Miasto zleciło badania konserwatorskie i architektoniczne budynków przy ul. Kopernika 15 i 15a oraz opracowanie dokumentacji historycznej z wnioskami konserwatorskimi dla budynku 15B. Przeprowadzono przeglądy konserwatorskie pod względem estetycznym.

W konsultacji z Biblioteką Kraków, Spółka „Arkona” przygotowała Program Funkcjonalno-użytkowy, który stał się podstawą opracowania wytycznych projektowych dla zadania „Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 15, 15a i15b na potrzeby Biblioteki Kraków wraz z pomieszczeniami wystawienniczo-artystycznymi”.

Na najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa przewiduje się podjęcie uchwały RMK w sprawie wniesienia terenu Wesołej jako aportu do Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. Będzie to miało kluczowe znaczenie w ustaleniu terminów, a także wyłonienia realizatora tego zadania (jednostka miejska lub jednoosobowa spółka skarbu miasta).

W połowie bieżącego roku przewidywane jest zakończenie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ww. obszaru i podjęcie przez Radę Miasta Krakowa uchwały w tym względzie, co warunkuje finalizację prac projektowych i rozpoczęcie prac remontowych w budynku głównym przy ul. Kopernika 15.

Do czasu oddania budynków Biblioteki przy Kopernika, dyrekcja, administracja i działy merytoryczne Biblioteki Kraków zostały ulokowane w gmachu Dworca Głównego PKP w Krakowie, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3.

Kiedy możemy się spodziewać otwarcia?

Liczymy, że w roku 2023 Biblioteka Kraków rozpocznie swoją działalność w nowej siedzibie.

Jakie miejskie instytucje kultury wynajmują swoje siedziby na komercyjnych czynszach? Czy rozważane było przeniesienie ich na Wesołą, by obniżyć koszty?

Lista instytucji w załączniku wskazuje te miejskie instytucje kultury, które korzystają z lokali na komercyjnych czynszach. Jak Państwo wywnioskujecie z załączonych danych, są to przede wszystkim oddziały w terenie, np. Biblioteki Kraków, Muzeum Krakowa, poszczególnych teatrów, także miejskie Orkiestry Sinfonietta Cracovia i Capella Cracoviensis do tej pory nie mają swoich siedzib. Choć trwają rozmowy nad ulokowaniem działalności niektórych instytucji na terenie Wesołej (Biblioteka Kraków, Cracovia Danza, muzyka sakralna i dawna w kompleksie wokół kaplicy szpitalnej), to należy sobie zdawać sprawę, że instytucje te będą opłacały czynsze na rzecz operatora całego terenu Wesoła.

Zestawienie także wskazuje na istotę polityki kulturalnej miasta, jaką jest rozproszenie funkcji kultury równomiernie na całe miasto. Strategia deglomeracji kultury na dzielnice wpisana jest w Program Rozwoju Kultury 2030 i Strategię Miasta Krakowa Tu Chcę Żyć 2030. Strategia ta też podkreśla powstawanie kreatywnych węzłów, splotu rozlicznych funkcji publicznych, sektorów kreatywnych, przedsiębiorstw kreatywnych w kluczowych dzielnicach miasta. Sądzimy, że Wesoła stanowi ogromny potencjał dla rozwoju dzielnicy kreatywnej z szczególną koncentracją funkcji kulturalnych, rekreacyjnych, komercyjnych, usługowych, i współpracą rozlicznych środowisk nad wykorzystaniem w pełni potencjału współdzielenia i współzarządzania tą cenną przestrzenią.

Czy Wesoła nie byłaby lepszą lokalizacją dla Planety Lema niż Skład Solny, który wymaga rozbudowy pod ten cel?

Planeta Lem. Z kropką? Centrum Literatury i Języka to jedna z flagowych inwestycji Miasta w obszarze kultury, wynikająca m.in. z zapisów Strategii Rozwoju Kultury Kraków 2030 i wieloletniego programu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Została zarysowana już na etapie składania aplikacji Krakowa o tytuł miasta literatury UNESCO. Oczekuje jej środowisko literackie, ale także mieszkańcy dzielnicy Zabłocie / Podgórze. Jest nie tylko nowoczesną wystawą poświęconą prognozom przyszłości jednego z najwybitniejszych krakowian, Stanisława Lema, twórcy najczęściej przekładanego w literaturze polskiej i uważanego za jednego z najcelniejszych innowatorów i futurologów XX w.

Warto podkreślić, że lokalizacja inwestycji w dzielnicy Zabłocie, w budynku dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 stanowi domknięcie wieloletniej strategii rewitalizacji Zabłocia, wpisuje się w proces rewitalizacji Bulwarów Wiślanych oraz wyznacza ostatni etap realizacji pierścienia instytucji kultury na prawym brzegu Wisły (Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Centrum Kongresowe ICE Kraków, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Fabryka Emalia Oskara Schindlera). Funkcje wymienionych wyżej instytucji uzupełniają się. Dla powstania tej inwestycji zmieniono miejscowy plan, w którym dla tego terenu przewidywano funkcje hotelowe. 

Należy podkreślić, że miasto na etapie wykupu Wesołej analizowało tę możliwość, aby to miejsce rozważyć w kompleksie Wesoła, niemniej jednak inwestycja ma wyraźną skalę, wymaga szczególnych przestrzeni, została pomyślana jako obudowanie funkcjami kulturalnymi obiektu o ważnym ładunku historycznym (Skład Solny, Koszary Austriackie), a także wykorzystać potencjał zlokalizowanego na tyłach inwestycji przystanku kolei aglomeracyjnych Kraków Zabłocie.

Rozważano także zlokalizowanie w jednym miejscu Biblioteki Kraków i Planety Lem – na Zabłociu. W wyniku analiz współużytkowania tej przestrzeni, uznano, że większym atutem dla Krakowa Miasta Literatury jest rozdzielność tych inwestycji (wyporność działki nie pozwoliłaby zbudować literackiego centrum kreatywnego).

Inwestycja znajduje się na zaawansowanym etapie przygotowań – w roku 2017 uchwalono specjalnie przygotowany pod nią miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Skład Solny”, w latach 2018-2019 przeprowadzono dwuetapowy, międzynarodowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny przeprowadzony przez SARP, efektem którego jest koncepcja przygotowana przez cenioną Pracownię Projektową JEMS Architekci, powstała również wstępna koncepcja wystawy głównej. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej obiektu, który wg planów ma powstać do 2024 r. Pomijając wszelkie względy merytoryczne, ewentualna zmiana lokalizacji inwestycji byłaby istotną niegospodarnością biorąc pod uwagę podpisane umowy realizacyjne z firmą JEMS, a także naraziłoby to całe zamierzenie na niepowodzenie. Planeta Lem jest architekturą – rzeźbą, przestrzenią pełną referencji do najbliższego otoczenia. Jej architektura to zwielokrotnienie podziałów historycznego Składu Solnego, a wieże – peryskopy odnoszą się wprost do wyrazistych dominant wież gotyckiego centrum historycznego Krakowa.

Powstający projekt przewiduje adaptację historycznego budynku Składu Solnego dla funkcji kulturalnych i społecznych z zachowaniem jego bryły, proporcji i dochowaniem wszelkich wytycznych konserwatorskich, a jednocześnie utworzenie niezbędnej enklawy zieleni i rekreacji w silnie zurbanizowanej, poprzemysłowej dzielnicy. Realizacja obiektu w przeznaczonej dla niego lokalizacji wspomaga również policentryczny rozwój Krakowa, wzmacniając funkcje metropolitalne jego południowych dzielnic (Zabłocie i szerzej Podgórze) przy wykorzystaniu kolei aglomeracyjnej (przystanek PKP Kraków Zabłocie). Istotną część funkcji realizowanych w projekcie obejmuje nowa część obiektu przewidziana we wschodniej części terenu inwestycji (sale wielofunkcyjne, przestrzeń multimedialnej wystawy głównej), niemożliwa do realizacji w zabytkowej substancji terenów przy ul. Wesołej.

Planeta Lem może być niesłusznie mylona z funkcjami bibliotek publicznych. Tymczasem jest to miejsce, w którym zaplanowano następujące moduły: centrum kreatywne dla przemysłów książki, mediateka otwarta i wyposażona w możliwość korzystania z zasobów cyfrowych, wystawa Światy Lema oferująca 3 ścieżki zwiedzania, w tym możliwość wykorzystania rzeczywistości poszerzonej, Wystawa o Języku Polskim i komunikacji, a także o cyfrowych i kognitywistycznych potencjałach języka, mobilna przestrzeń festiwalowa, restauracja, wewnętrzne zielone atrium, park i ogród, księgarnia. 

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że w jednym z budynków poszpitalnych przy ul. Kopernika powstanie docelowa siedziba główna Biblioteki Kraków. Funkcje Biblioteki Kraków oraz Planety Lem uzupełniają się, pozwalając na wzmocnienie Kazimierza, Wesołej i Zabłocia / Starego Podgórza jako dwóch dzielnic strategicznych z punktu widzenia przyszłych kierunków rozwoju Krakowa.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt konsekwentnego komunikowania lokalizacji inwestycji wśród mieszkańców miasta i w środowisku literackim Krakowa, które będzie uczestniczyć w realizacji programu obiektu. Inwestycja spotkała się z jednoznacznym poparciem wszystkich interesariuszy i jest oczekiwana przez mieszkańców Krakowa.

Pytania do ZZM

Czy na terenie dzielnicy Wesoła będą brane pod uwagę opracowania, wytyczne: Kierunków rozwoju zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019 -2030?

Dokument pn. „Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030” przyjęty Zarządzeniem Nr 2282 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 września 2019 r. określa zasady kształtowania systemu terenów zieleni publicznej miasta Krakowa. Dokument ten nie stanowi natomiast aktu prawa miejscowego, ostateczne ustalenia dotyczące lokalizacji i przeznaczenia poszczególnych terenów zieleni określone zostaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zaś ww. dokument stanowi kierunkowe wskazania do sporządzanego obecnie projektu planu miejscowego obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że ustalenia dotyczące rejonu Wesołej, określone w „Kierunkach (…)” powstawały, zanim została podjęta decyzja o zmianie funkcji kompleksu budynków i przejęciu terenu przez Miasto. Projekt planu miejscowego zawiera korzystniejsze rozwiązania, dotyczące utworzenia terenów zieleni publicznie dostępnej, a nie tylko towarzyszącej zabudowie usługowej.

Czy mają już Państwo wiedzę na temat tego, ile drzew na Wesołej obumrze lub też zostanie wyciętych, po ewentualnym przyszłorocznym przyjęciu przez RMK ponownie wyłożonego projektu MPZP dla Wesołej. Projekt ten zakłada ogromną betonozę tego wyjątkowego miejsca na mapie Krakowa. Budowa licznych wysokich budynków, dróg, parkingów, parkingów podziemnych, placów, będzie przyczyną ogromnych, nieodwracalnych strat przyrodniczych dla tego obszaru.

Zapisy sporządzanego projektu planu miejscowego obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika” nie przesądzają o ilości drzew, które „obumrą lub też zostaną wycięte”. Wręcz przeciwnie w § 10 ust 7 przedmiotowego projektu, w zakresie zasad kształtowania i urządzania zieleni ustala się „nakaz ochrony wskazanych na rysunku planu drzew oraz nakaz zachowania i uzupełnienia istniejących szpalerów drzew oraz nasadzenia szpalerów drzew co najmniej na odcinkach wyznaczonych na rysunku planu (…)”. Ponadto na rysunku projektu planu, wyznaczone zostały „kluczowe strefy zieleni i egzemplarze drzew” dla których projekt planu w § 11 ust 5 określa propozycje szczegółowych ochronnych regulacji. Projekt przedmiotowego planu określa również wymagania w zakresie stosowania rozwiązań technologicznych wspomagających i poprawiających warunki wzrostu drzew i krzewów w tym ochrony ich systemu korzeniowego.

Czy Park Renesansowy jest jedynie nazwą symboliczną, czy odtworzeniem istniejącego tu Ogrodu z tego okresu? Jak z jego publiczną dostępnością i użytkowaniem? Informacje obecnie dostępne nie są jednoznaczne w tym zakresie.

Szczegółowe rozwiązania przestrzenne tego terenu zostaną opracowane na późniejszym etapie, w szczegółowym projekcie (koncepcji, projekcie budowlanym lub wykonawczym). Projekt taki pozostanie jednak w zgodzie z polityką miasta określoną w sporządzanym obecnie planie miejscowym. Na obecnym etapie projekt planu miejscowego „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”, w § 65 wyznacza dla tego terenu przeznaczenie ZP.4 – Tereny zieleni urządzonej o podstawowym przeznaczeniu pod ogólnodostępną zieleń urządzoną jako parki, co oznacza, że tereny te będą ogólnie dostępną przestrzenią publiczną. Ponadto, szczegółowe parametry i wskaźniki zagospodarowania określone w projekcie planu nakazują rekonstrukcję historycznych ogrodów występujących na tym terenie.

Co będzie ze starym pięknym drzewostanem?

Projekt planu określa propozycje wytycznych do ochrony istniejącego drzewostanu (odpowiedź na pytanie nr 1). Równocześnie informujemy, że w przypadku ewentualnej kolizji istniejących drzew z przyszłymi propozycjami zagospodarowania terenu, kwestie te reguluje Uchwała Nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Uchwała ta wskazuje, iż w ramach opracowania dokumentacji projektowej (koncepcji, projektu budowlanego lub wykonawczego), należy przedstawić, w przypadku kolizji inwestycji ze szczególnie wartościowymi okazami, wariantowe rozwiązania projektowe, w tym minimalizujące kolizje z drzewami wykazanymi w operacie.

 Dlaczego MPZP przewiduje tylko 25% zielonego?

Pytanie jest niejednoznaczne. Jak należy rozumieć wskazane w pytaniu „25% zielonego”. Czy pytający oszacował udział terenów zieleni urządzonej w granicach opracowania projektu planu i na tej podstawie formułuje pytanie?

Jeżeli taka jest właściwa interpretacja tego pytania informujemy, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uwzględniając istniejące zagospodarowanie wyznaczają kategorie terenów o przeważającej na danym terenie formie zagospodarowania lub/i wskazują możliwości przekształceń istniejącej formy zagospodarowania, w oparciu o zapisy planu, na etapie realizacji inwestycji.

Niezależnie od wskazań projektu planu „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”, chroniących tereny zieleni poprzez jednoznaczne wyznaczenie kategorii terenu jako tereny zieleni urządzonej, należy równocześnie wskazać, że dla pozostałych kategorii terenu wyznaczonych w projekcie planu określone zostały również inne zapisy chroniące występującą w ich obszarze formy zieleni lub kształtujące nową jakość zieleni towarzyszącej zabudowie poprzez:

  • wyznaczenia w obszarze planu, na terenach inwestycyjnych „kluczowych stref zieleni i egzemplarzy drzew” z określeniem szczegółowych zapisów chroniących przed niepożądanym działaniem inwestycyjnym
  • szpalery drzew wskazane do ochrony
  • wyznaczone parametry, w tym procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej

Niezależnie od powyższego, informujemy, że przedmiotowy projekt planu miejscowego w dniach od 7 grudnia 2020 r. do 8 stycznia 2021 r. był wyłożony do publicznego wglądu z określeniem terminu składania uwag do projektu planu do 25 stycznia 2021 r. W wyniku rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Krakowa ww. uwag projekt planu może ulegać jeszcze zmianie na kolejnych etapach procedury sporządzania dokumentu.

Jaka część planowanych terenów zielonych to nowe nasadzenia?

Na obecnym etapie nie jest możliwa do określenia skala nowych nasadzeń. W obecnej formie projekt planu określa wyłącznie wskazania do kształtowania nowej jakości przestrzeni publicznych w tym zieleni urządzonej. Szczegółowe rozwiązani przestrzenne będą przedmiotem odrębnych projektów koncepcyjnych i opracowanych na ich podstawie projektów wykonawczych.

Pytania do Wydziału Planowania Przestrzennego

Czy wola mieszkańców odnośnie głównej funkcji parkowej (jak najwięcej zieleni) zostanie wyrażona w postaci decyzji planistycznych władz miasta oraz urzędników?

Wola mieszkańców w procedurze sporządzania planu miejscowego „Wesoła- rejon ulicy Kopernika” była wyrażana poprzez składanie wniosków, 3 krotne konsultacje społeczne oraz dwa wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Podczas tak przeprowadzonych konsultacji wypracowana została idea „Klina Zieleni” ciągnącego się od Ogrodu Botanicznego w kierunku Starego Miasta. „Klin Zieleni” tworzą wyznaczone w projekcie planu miejscowego tereny ZPo.1 (pod poszerzenie ogrodu botanicznego), ZP.5, ZP.4 (pod ogrody historyczne) oraz ZP.3. Tereny te zajmują sumarycznie powierzchnie 7,1 ha.

Na terenie, będącym przedmiotem konsultacji (9,15ha) sporządzany plan miejscowy wyznacza 4 wydzielone tereny zieleni o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną o symbolu ZP.1 (0, 22 ha), ZP.3 (0,24 ha), ZP.4 (1,5 ha), ZP.5 (1,15ha). Jest to w sumie 3,11 ha terenów przeznaczonych pod zieleń.

Czy jest możliwość zawężenia funkcji U do konkretnego zakresu usług, np. usługi edukacji? Pozostawienie usług bez zawężania, pozwala na prowadzenie tam np. Hoteli.

Funkcja usługowa terenu pozwala na realizacje w tym przeznaczeniu hoteli.

Istnieje możliwość zawężenia funkcji w planie miejscowym jakkolwiek jest to praktykowane wyłącznie, gdy wiadoma jest precyzyjnie przyszła konkretna funkcja terenu lub obiektu.

Zmiana funkcji w planie miejscowym wiąże się z koniecznością powtórzenia całej procedury planistycznej (trwającej przeciętnie około 2 lat w Krakowie), w związku z czym pozostawienie szerszego wachlarza dopuszczonych funkcji i określenie terenu jako „usługi”, pozwala na racjonalne i elastyczne wykorzystywanie obiektów w przyszłości oraz uwzględnienie zewnętrznych okoliczności wpływających na funkcjonowanie terenu.

Należy zwrócić uwagę również na fakt, że przywołana funkcja usług edukacji powiązana

ze szkolnictwem, generuje dodatkowe funkcje towarzyszące jak usługi gastronomiczne czy usługi poligraficzne, co należy określić i dopuścić w sporządzanym dokumencie planistycznym. Takie doprecyzowanie jest niemożliwe, gdy nie znamy przyszłej funkcji obiektu.

Problem ten nie występuje natomiast, gdy teren przeznaczony jest po prostu na usługi, gdyż wszystkie one mogą być realizowane w danym terenie (patrz ad. 25)

Skoro można zawęzić usługi do usług kultu religijnego, to czemu nie można zawęzić pozostałych usług?

Odpowiedź jak wyżej.

Pytanie o ograniczenia komunikacji pieszych – mury od strony ul Kopernika – które są chronione, które mogą być zburzone celem lepszej dostępności do terenu?

Projekt planu miejscowego chroni mury i ogrodzenia ujęte w gminnej ewidencji zabytków lub wpisane do rejestru zabytków. Elementy te są oznaczone na rysunku planu oraz opisane szczegółowo w tekście projektu planu.

Na obszarze kupionym przez gminę plan miejscowy chroni mury i ogrodzenia przed budynkiem pod adresem ul. Kopernika 16 w terenie U.3; mur przez dawną elektrownią w terenie U.4

oraz mury przed budynkiem pod adresem ul. Kopernika 21 w terenie U.5.

Jaka jest planowana wysokość zabudowy mieszkaniowej?

 

Na terenie objętym przedmiotem konsultacji zabudowa mieszkaniowa może zostać zrealizowana w terenie MW/U.4 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami usługowymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z usługami.

Wysokość tej zabudowy może wynosić 10 m, nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 214 m n.p.m. po północnej stronie linii regulacyjnej oraz 14 m, nie więcej

niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 219 m n.p.m. po południowej stronie linii regulacyjnej wyznaczonej na rysunku projektu planu.

Czy istniałaby możliwość zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej na obszarze U9 ?

Wskaźnik terenu biologicznie czynnego w terenie U.9 został dobrany w nawiązaniu do idei zwiększania intensywności zabudowy oddalając się od „Klina Zieleni”, położonego w centrum projektu planu. Wskaźnik ma również na celu racjonalne zagospodarowanie tego terenu

w nawiązaniu do wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenów sąsiednich (U.13, U.10), które wyznaczone zostały na tym samym poziomie.

Mając powyższe na uwadze rekomenduje się pozostawienie wskaźnika terenu biologicznie czynnego w terenie U.9 na obecnym min. 20% poziomie.

Jak się ma zapis o dopasowaniu funkcji do pierwotnej z przeznaczeniem K15 na Bibliotekę Kraków?

Budynek pod adresem ul. Kopernika 15 znajduje się w terenie przeznaczonym pod usługi o symbolu U.3 w związku, z czym może być w nim realizowana funkcja biblioteczna polegająca na wypożyczaniu książek i innych zbiorów. Przeznaczenie to pozwala również realizować inne funkcje towarzyszące, które realizują biblioteki w całej Polsce, jak np. analiza bibliometryczna, dezynfekcja chemiczna zbiorów, digitalizacja zbiorów, organizacja wystaw, pokoje samodzielnej nauki, usługi poligraficzne czy administracja całej instytucji Biblioteki Kraków.

Skip to content