Menu Zamknij

KP.1

O obszarze

Przeczytaj więcej o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) tutaj. Pamiętaj, że MPZP dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika” jest aktualnie w ostatniej fazie procedowania i nie został jeszcze przyjęty w formie uchwały Rady Miasta Krakowa – finalny plan może ulec zmianie.

Obszar MPZP

KP.1 – teren placu

Podstawowe przeznaczenie

pod publicznie dostępny plac miejski

Minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego

20%
(to procentowy udział terenów zielonych w obrębie działki)

Dodatkowe uwarunkowania

dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych)

nakaz zagospodarowywania terenów z użyciem różnorodnych form błękitnej infrastruktury

dopuszczenie wyznaczenia miejsca i umożliwienia realizacji tymczasowej lub stałej sceny (muszli) koncertowej jako elementu wyposażenia placu

dopuszczenie realizacji niezbędnej infrastruktury drogowej obsługującej budynki przy placu oraz umożliwiającej powiązania Terenów Komunikacji

dopuszczenie realizacji parkingu podziemnego pod płytą placu miejskiego z możliwością realizacji wejść i wjazdów w otaczających terenach inwestycyjnych oraz w Terenach Komunikacji

Maksymalna wysokość zabudowy

15 metrów

Obiekty w obszarze

parking

Wizualizacja

Skip to content