Menu Zamknij

KP.3

O obszarze

Przeczytaj więcej o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) tutaj. Pamiętaj, że MPZP dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika” jest aktualnie w ostatniej fazie procedowania i nie został jeszcze przyjęty w formie uchwały Rady Miasta Krakowa – finalny plan może ulec zmianie.

Obszar MPZP

KP.3 – teren placu

Podstawowe przeznaczenie

pod publicznie dostępny plac miejski

Minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego

10%
(to procentowy udział terenów zielonych w obrębie działki)

Dodatkowe uwarunkowania

dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych)

nakaz zagospodarowywania terenów z użyciem różnorodnych form błękitnej infrastruktury

dopuszczenie realizacji niezbędnej infrastruktury drogowej obsługującej budynki przy placu oraz umożliwiającej powiązania Terenów Komunikacji

Maksymalna wysokość zabudowy

5 metrów

Obiekty w obszarze

brak

Wizualizacja

Skip to content