Menu Zamknij

ul. Śniadeckich 5

O budynku

Dotychczasowe przeznaczenie

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii oraz Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego

Parametry budynku

budynek główny
powierzchnia zabudowy: 1 170 m²
liczba kondygnacji nadziemnych: 2

budynek boczny
powierzchnia zabudowy: 490 m²
liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Klasyfikacja Środków Trwałych

budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej (106)

Ochrona konserwatorska

budynek podlega ochronie konserwatorskiej

budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków; ochroma obejmuje gabaryt budynku, z możliwością rozbudowy i dobudowy nowych budynków w ramach linii zabudowy; w przypadku rozbiórki istniejącego obiektu, dopuszczenie budowy nowego budynku z uwzględnieniem zapisów dotyczących Zasad kształtowania krajobrazu

Termin przekazania

31.07.2020

Proponowane przeznaczenie do dyskusji w trakcie konsultacji społecznych

funkcja komercyjna

Galeria zdjęć

Zdjęcia zewnątrz

Zdjęcia wewnątrz

Rzuty Google Earth

Wizualizacja

Lokalizacja

Wytyczne MPZP dla obszaru

podstawowe przeznaczenie pod zabudowę budynkami usługowymi

minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%
(to procentowy udział terenów zielonych w obrębie działki)
wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,4
maksymalna wysokość zabudowy: 14 metrów

Zobacz na Google Maps

Skip to content