Menu Zamknij

ZP.1

O obszarze

Przeczytaj więcej o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) tutaj. Pamiętaj, że MPZP dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika” jest aktualnie w ostatniej fazie procedowania i nie został jeszcze przyjęty w formie uchwały Rady Miasta Krakowa – finalny plan może ulec zmianie.

Obszar MPZP

ZP.1 – tereny zieleni urządzonej

Podstawowe przeznaczenie

pod ogólnodostępną zieleń urządzoną jako parki, skwery i zieleńce

Minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego

80%
(to procentowy udział terenów zielonych w obrębie działki)

Dodatkowe uwarunkowania

dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych)
nakaz zagospodarowywania terenów z użyciem różnorodnych form błękitnej infrastruktury

Maksymalna wysokość zabudowy

5 metrów

Obiekty w obszarze

brak

Wizualizacja

Skip to content