Menu Zamknij

ZP.4

O obszarze

Przeczytaj więcej o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) tutaj. Pamiętaj, że MPZP dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika” jest aktualnie w ostatniej fazie procedowania i nie został jeszcze przyjęty w formie uchwały Rady Miasta Krakowa – finalny plan może ulec zmianie.

Obszar MPZP

ZP.4 – tereny zieleni urządzonej

Podstawowe przeznaczenie

pod ogólnodostępną zieleń urządzoną jako parki, skwery i zieleńce

Minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego

60%
(to procentowy udział terenów zielonych w obrębie działki)

Dodatkowe uwarunkowania

dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych) nakaz zagospodarowywania terenów z użyciem różnorodnych form błękitnej infrastruktury nakaz funkcjonalnego i kompozycyjnego powiązania terenów ZP.3 oraz ZP.5, z terenem ZP.4, z dopuszczeniem rekonstrukcji lub rekompozycji występujących historycznych ogrodów nakaz rekonstrukcji historycznych ogrodów występujących na tym terenie ustalając:
  • dopuszczenie ich rekompozycji,
  • nakaz uwzględnienia wyznaczonej osi widokowej i płaszczyzny widokowej z której rozpościera się widok na kościół św. Łazarza,
  • nakaz zagospodarowywania terenu z użyciem różnorodnych form błękitnej infrastruktury,
  • nakaz realizacji drogi pieszo-jezdnej wzdłuż zachodniej granicy tego terenu, podkreślającej wyznaczoną oś widokową i umożliwiającej obsługę komunikacyjną terenu MW/4.

Maksymalna wysokość zabudowy

5 metrów

Wizualizacja

Skip to content