Menu Zamknij

Skład

Skład Zespołu:

 • Zespół Konsultacyjny ds Wesołej składa się z 14 osób: 10 radnych Rady Miasta Krakowa oraz 4 przedstawicieli Gminy Miejskiej. Przewodniczącym Zespołu jest Zastępca Prezydenta Miasta  Krakowa ds.  Zrównoważonego Rozwoju Jerzy Muzyk
 • W pracach Zespołu mogą uczestniczyć celem konsultacji również inne osoby nie będące jej członkami, zapraszane przez Przewodniczącego Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek Radnego Miasta Krakowa wchodzącego w skład Zespołu.

Członkowie zespołu: 

 1. Przewodniczący Zespołu – Jerzy Muzyk – II Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju;
 2.  Michał Drewnicki – Radny Miasta Krakowa, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość;
 3. Marek Sobieraj – Radny Miasta Krakowa, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość;
 4. Małgorzata Kot – Radna Miasta Krakowa, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość;
 5. Tomasz Daros – Radny Miasta Krakowa, Klub Radnych Platforma. Nowoczesna Koalicja
  Obywatelska;
 6. Małgorzata Jantos – Radna Miasta Krakowa, Klub Radnych Platforma. Nowoczesna
  Koalicja Obywatelska;
 7. Jakub Kosek – Radny Miasta Krakowa, Klub Radnych Platforma. Nowoczesna Koalicja
  Obywatelska;
 8. Kazimierz Chrzanowski – Radny Miasta Krakowa, Klub Radnych Przyjazny Kraków;
 9. Rafał Komarewicz – Radny Miasta Krakowa, Klub Radnych Przyjazny Kraków;
 10. Łukasz Maślona – Radny Miasta Krakowa, Klub Radnych Kraków dla Mieszkańców;
 11. Alicja Szczepańska – Radna Miasta Krakowa, Radna nienależąca do Klubu;
 12. Jan Pamuła – Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o.;
 13.  Anna Sochacka – Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji;

Sekretarz zespołu:

  Sekretarz Zespołu – Anna Sochacka – Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji

Skip to content